Regulamin serwisu internetowego "Wpłatomat"
Regulamin obowiązuje od: 17-02-2015
§ 1
1. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OZ PTI) jest właścicielem serwisu www.pti.szczecin.pl/wplatomat/
2. Regulamin określa warunki korzystania z funkcji wpłaty składki, serwisu www.pti.szczecin.pl/wplatomat/
§ 2
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
Administrator, PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (PTI), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043879, NIP: 5220002038, REGON: 001236905
Wpłacający – osoba fizyczna lub osoba prawna, która za pomocą serwisu Wpłatomat dokonuje płatności za: Opłatę wpisową i/lub Składki członkowskie.
Członek PTI (OZ) – osoba fizyczna będąca członkiem stowarzyszenia o nazwie Polskie Towarzystwo Informatyczne (Oddział Zachodnipomorski).
Opłata wpisowa – jednorazowa wpłata, jakiej osoba fizyczna stająca się Członkiem PTI (OZ), dokonuje na konto OZ PTI.
Składka członkowska – coroczna wpłata, jakiej Członek PTI (OZ) dokonuje na konto OZ PTI.
Wpłatomat – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.pti.szczecin.pl/wplatomat/, prowadzony przez PTI (OZ), umożliwiający wybór rodzaju wpłaty (Opłata wpisowa, Składka członkowska) oraz przekazanie płatności w trybie on-line, przy współpracy z serwisem PayU realizującym rzeczywiste pobranie płatności od Wpłacającego.
PayU – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444 kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 000 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
§ 3
Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Wpłacającego (Członka PTI OZ) oświadczeń następujących treści:
A. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
B. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Wpłatomatu,
C. dane Członka PTI (OZ), zapisane w bazie systemu Wpłatomat, są zgodne z prawdą,
D. wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez PTI (OZ) moich danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego Wpłatomat,
E. wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail (zapisany w bazie systemu Wpłatomat), informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Wpłatomatu.
§ 4
1. Wpłacający wpłaca kwotę zgodnie z aktualną informacją o wysokości składek na dany rok. Kwoty te dostępne są na stronie PTI (OZ) pod adresem: www.pti.szczecin.pl
2. Podczas pojedynczej transakcji prowadzonej za pośrednictwem Wpłatomatu, Wpłacający może opłacić tylko jedna Składkę lub Opłatę wpisową.
3. Po każdej prawidłowo zakończonej wpłacie, Wpłacający otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
4. Po prawidłowym zaksięgowaniu wpłaty, na koncie Wpłacającego dopisywana jest Składka lub Opłata wpisowa.
5. W przypadku jeżeli Wpłacający chciałby otrzymać fakturę VAT dla przeprowadzonej transakcji, powinien niezwłocznie po zakończeniu wpłaty skontaktować się z Administratorem.
6. PTI nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne doręczenie danych o których mowa w punkcie 3
7. Wpłacana Składka członkowska, zostanie zaksięgowana jako wpłata za ostatni nieopłacony rok Wpłacającego.
8. Składki oraz Opłaty członkowskie przekazane przez Wpłatomat, nie podlegają zwrotom.
§ 5
1. Administratorem danych osobowych jest PTI (OZ), które dokonuje przetwarzania danych osobowych Wpłacających (Członków), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Dane osobowe Wpłacających (Członków) są chronione przez PTI (OZ) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Wpłacający (Członek) ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia. Usunięcie danych osobowych jest możliwe po uprzednim kontakcie z PTI. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem serwisu Wpłatomat.
4. Dane osobowe Wpłacających (Członków) są przekazywane PayU w celu realizacji płatności. Przekazanie danych osobowych dotyczy danych niezbędnych do realizacji płatności i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko Wpłacającego, adres e-mail. PayU staje się administratorem przekazanych danych osobowych.
5. W zakresie, o którym mowa w punkcie 4 Wypłacający (Członek) wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych PayU.
§ 6
1. Regulamin jest dostępny we Wpłatomacie pod adresem: www.pti.szczecin.pl/wplatomat/regulamin.php
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. Warunkiem dalszego korzystania z Wpłatomatu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Wpłacający składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Wpłatomatu. Niniejszy regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem www.pti.szczecin.pl/wplatomat/regulamin.php
§ 7
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Wpłatomatu mogą być reklamowane przez Wpłacającego poprzez zgłoszenie tego Administratorowi na adres poczty elektronicznej.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji Wpłatomatu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji, podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.